Voor zorgorganisaties: VOG en BIG

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat dat alle zorgaanbieders zich ervan moeten vergewissen dat de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan (Artikel 4) (vergewisplicht). Een VOG helpt de zorgaanbieder zich te vergewissen van de achtergrond van deze persoon. Een zorgorganisatie bepaalt zelf hoe zij de vergewisplicht invult. Dit kan door het natrekken van referenties zoals een voormalige werkgever of het raadplegen van het BIG-register. Maar dit kan ook door te vragen naar een VOG, maar het vragen van een VOG is in dat geval geen verplichting.

Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is het overleggen van een VOG wel verplicht bij:

  • Zorgverleners die werken in een instelling die Wlz zorg levert
  • Zorgverleners die werken in een ggz-instelling

Hiermee is in de zorg die wordt geboden door ziekenhuizen, ook de acute ziekenhuiszorg, geen VOG verplicht. Voormalige verpleegkundige en artsen kunnen zonder VOG direct aan de slag in de zorg in het ziekenhuis. Voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg is een VOG wel noodzakelijk.

Indien een VOG nodig is, dan dient de werkgever voor elke werknemer de digitale aanvraag voor een VOG online klaar te zetten. Dit moet per individuele werknemer. Het is niet mogelijk om als werkgever in één aanvraag meerdere werknemers op te nemen. De werkgever zet per individuele werknemer de aanvraag klaar waarna de werknemer zelf de VOG kan aanvragen.

De VOG kan digitaal aangevraagd worden. De werkgever zet de VOG aanvraag voor zijn/haar werknemer online klaar. De werknemer krijgt hierna een e-mail van de screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kan online worden ingelogd en kan de VOG aanvraag worden gedaan door de werknemer. De normale procedure voor een VOG aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een spoedprocedure gemaakt zie deze pagina. Na de aanvraag voor de VOG krijgt de aanvrager (werknemer) een aanvraagnummer. Met dit aanvraagnummer kan er contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum. Dit kan per mail. In het contactformulier dient het aanvraagnummer vermeld te worden en aangegeven te worden dat het om cruciale functie gaat en zo een spoedaanvraag is. Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 2 à 3 werkdagen.

Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het klantcontactcenter. Zie hier voor de contactgegevens op deze pagina.

Voor het aanvragen van de VOG voor cruciale beroepsgroepen is een spoedprocedure beschikbaar. Er kan een aanvraag worden ingediend via de link die de werkgever beschikbaar stelt. Na het invullen en verzenden van de gegevens ontvangt de aanvrager een aanvraagnummer. Met dat aanvraagnummer neemt aanvrager contact op met het klantcontactcentrum. Dat kan per e-mail via https://justis.nl/contact/. In het contactformulier vermeldt de aanvrager het aanvraagnummer en geeft aan dat de aanvraag spoed heeft omdat het om een cruciale functie gaat.

Justis beoordeelt elke dag of de dienstverlening doorgang kan blijven vinden. Je vindt de actuele informatie als nieuwsbericht op justis.nl.

Ook kandidaten met een verlopen BIG-registratie kunnen ingezet worden. Dit heeft het ministerie van VWS ook bevestigd. De meest recente informatie rondom de BIG-registratie bij deze tijdelijke inzet vind je hier.

Komt er een versoepeling op herregistratie, zodat mensen met een korte cursus toch weer BIG-handelingen mogen doen? Of zijn deze mensen alleen inzetbaar als verzorgende?

  • Er is geen versoepeling voor verpleegkundigen met een verlopen BIG-registratie van voor 1 januari 2016.
  • Indien uw registratie voor 1 januari 2016 is verlopen, dan is het in het kader van Corona mogelijk om weer aan de slag te gaan volgens de verlengde arm constructie. Dat betekent dat u o.a. in opdracht van een BIG bevoegde dient te werken en dat tussenkomst en toezicht goed geborgd dient te zijn.
  •  Te allen tijde dient de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener bekwaam te zijn. Deze niet-BIG-geregistreerde zorgverleners werken onder verantwoordelijkheid van een BIG bevoegde zorgverlener. Daarnaast dient de bevoegde zorgverlener zich er van te vergewissen dat de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener wel bekwaam is.
  •  Als verpleegkundigen zonder BIG registratie weer een BIG registratie zouden willen, dan moeten zij het periodieke registratie certificaat (PRC) behalen. Sinds 1 mei 2020 worden de BIG Herregistratie examens volledig flexibel aangeboden op diverse toetslocaties in Nederland. Er wordt met kleinere groepen gewerkt, waardoor we de maatregelen rondom het coronavirus kunnen handhaven. De eerder geplande data in 2020 komen daarmee te vervallen. Meer informatie: https://bigherregistratievp.nl/

Nee, er gelden geen andere richtlijnen voor een zorgverlener die een aanvraag tot inschrijving heeft ingediend, maar waarvan de inschrijving nog niet is afgerond.