Voor zorgorganisaties

Ik werk bij een zorg- of welzijnsorganisatie waar we dringend behoefte hebben aan extra handen aan het bed, hoe maak ik dat kenbaar?

Je kunt je behoefte aan tijdelijke capaciteit aangeven via de knop "Aanmelden Organisatie'' op deze site. Op basis van de gegevens komt je aanvraag binnen bij het regionaal contactpunt waar je organisatie onder valt. Zij nemen contact met je op.

Hoe komt de matching tot stand?

Alle aanmeldingen komen terecht in een landelijke database. Op basis van de postcode worden kandidaten die zich aanbieden ondergebracht bij het regionale contactpunt van hun regio. Dit regionale contactpunt heeft een overzicht van de behoefte aan tijdelijke capaciteit binnen zorg- en welzijnsorganisaties en brengt op basis daarvan vraag en aanbod samen.

Zodra wij je aanvraag hebben ontvangen, kijken we of er een match is. Je ontvangt van ons de contactgegevens van een of meer geschikte kandidaten. Je wordt gevraagd binnen twee werkdagen contact op te nemen en te beoordelen of de aangeboden kandida(a)t(en) inderdaad geschikt is/zijn. Je kan zelf in het systeem aangeven of je een kandidaat inzet of niet. We vragen met nadruk dit ook echt te doen, zodat we weten of een kandidaat weer beschikbaar is en of we verder moeten zoeken naar een geschikte kandidaat. 

Hoe snel kan ik een reactie of match verwachten?

We streven ernaar om zo snel mogelijk nadat we het formulier hebben ontvangen een match aan te bieden. We zijn hierbij uiteraard afhankelijk van de mate waarin het aanbod aansluit op je vraag.

Onze zorgorganisatie kan medewerkers uitplannen, maar die kan ik niet inschrijven via het formulier

Fijn dat je medewerkers beschikbaar heeft die elders bij kunnen springen. Wil je hen vragen om zich aan te melden via de knop "Aanmelden zorgmedewerker"?

Zijn de krachten die ingezet worden vrijwilligers of gaan ze betaald worden?

Vanuit Extra handen voor de zorg gaan wij niet over de arbeidsvoorwaarden waaronder kandidaten die hun hulp aanbieden in de instellingen worden ingezet. Het is aan de organisaties om zelf te bepalen of er wel of geen vergoeding tegenover staat. Wel wordt vanuit sociale partners een moreel appèl op organisaties gedaan om, voor uren die kandidaten niet door hun werkgever worden doorbetaald, een vergoeding te betalen.

Wij hebben momenteel geen capaciteit om kandidaten te begeleiden die niet zelfstandig kunnen werken. Kunnen we dat aangeven?

De zorg en welzijnsorganisatie geeft zelf aan wat hun wensen / eisen hierin zijn. Als er onvoldoende begeleiding is, dan kun je dat aangeven in het gesprek met het regionaal contactpunt. Want als je ervaren krachten wilt die direct inzetbaar zijn en weinig uitleg behoeven, dan screenen zij daarop.

Houd er wel rekening mee dat het aantal mensen dat direct zonder begeleiding inzetbaar is, berperkt is.

Moet ik een contract afsluiten met de kandidaat?

Wij adviseren ten zeerste om een (vrijwilligers)contract af te sluiten om zo de risico’s en veiligheid goed af te dekken.

Wat doe ik als kandidaten of oud-medewerkers ons direct benaderen?

Als je deze mensen kunt gebruiken, is het uiteraard geweldig. Mocht je ze zelf niet kunnen gebruiken, dan kunnen ze misschien elders van waarde zijn. Vraag ze dan het aanmeldformulier via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" in te vullen op deze website.

Wat kan ik doen om kandidaten een omscholing te geven?

Op de pagina 'Crisisscholing' staan diverse documenten over Crisisscholing voor de diverse sectoren, evenals een aantal richtlijnen, protocollen en procedures.

Wat zijn de richtlijnen voor de inzet van BOL studenten?

In sectoren buiten de zorg is het advies de studenten, conform het RIVM advies, zoveel mogelijk thuis te laten blijven. Voor stagiaires binnen de zorg is het advies alle stagiaires zoveel mogelijk thuis te laten blijven, tenzij in goed overleg met student en school het oordeel is dat het voortzetten van de stage nuttig is in het kader van extra ondersteuning.

Mogen dierenartsen onder supervisie ingezet worden vergelijkbaar met basisartsen?

De opleiding tot dierenarts is niet vergelijkbaar met de opleiding tot basisarts en je kunt dus ook niet zomaar een dierenarts als basisarts inzetten. Ook niet als dat onder supervisie gebeurt.

De Wet BIG reguleert de opleiding en bevoegdheden voor bepaalde zorgverleners, waaronder artsen. Voor zorgverleners waar de Wet BIG niets voor regelt, zoals dierenartsen, biedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een aanknopingspunt. Volgens de Wkkgz is de zorgaanbieder/werkgever verantwoordelijk voor de inzet van deskundige en bekwame zorgverleners. Een dierenarts kan dus worden ingezet voor (ondersteunende) handelingen waar hij/zij aantoonbaar bekwaam in is.

Hoe is de aansprakelijkheid voor ingeleend personeel geregeld?

 • Algemeen geldt dat de inlenende werkgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde zorg.
 • Voor eventuele schade die ingeleende professionals onverhoopt ondervinden bij de uitoefening van werkzaamheden geldt dat de zorgaanbieder die hen inleent aansprakelijk is. De werkgeversaansprakelijkheid geldt ook voor ingeleend personeel.
 • De ingeleende professional kan echter ook de uitlenende werkgever worden aangesproken op diens eigen verantwoordelijkheid.
 • Betrokkenen zijn er dan ook bij gebaat om afspraken over de voorwaarden waaronder de inleen plaats vindt vast te leggen in een overeenkomst.
 • Daarmee is voor zowel de uitlenende partij als de inlenende partij als de ingeleende professional duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Mag de vergoeding voor inwerkscholing in deze coronatijd ook voor ZZP’ers worden opgevoerd in SectorPlan+?

Dit mag inderdaad. Er is voor deze maatregel geen arbeidscontract nodig, alleen een bestuursverklaring. En iedereen (dus ook ZZP-ers en mensen die al lang niet meer in de zorg werken) die in het kader van Corona moet worden ingewerkt, mag worden opgevoerd. Dat is namelijk juist de doelgroep waar nu gebruik van wordt gemaakt en die scholing nodig hebben om inzetbaar te zijn.

Hoe kunnen studenten geneeskunde worden ingezet?

Ook studenten geneeskunde kunnen worden ingezet, met inachtneming van het feit dat zij bekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden waar zij voor worden ingezet. Zij kunnen dus niet als (gediplomeerd) arts worden ingezet. Daarmee blijft de kwaliteit van zorg het uitgangspunt.

Op de website van de IGJ vindt je meer informatie wat de mogelijkheden zijn om ondersteunend zorgpersoneel in te zetten ''Coronavirus: instellingen hebben ruimte om ondersteunende medewerkers in te zetten”.

De IGJ verwijst hier naar het advies van de KNMG m.b.t. de voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten-niet-praktiserend in tijden van nood, die specifieke voorwaarden waaronder niet–geregistreerde artsen of co-assistanten mogen werken, opgesteld.

  Voor zorgorganisaties: VOG en BIG

  Welke zorgverleners moeten een VOG aanvragen?

  In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat dat alle zorgaanbieders zich ervan moeten vergewissen dat de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan (Artikel 4) (vergewisplicht). Een VOG helpt de zorgaanbieder zich te vergewissen van de achtergrond van deze persoon. Een zorgorganisatie bepaalt zelf hoe zij de vergewisplicht invult. Dit kan door het natrekken van referenties zoals een voormalige werkgever of het raadplegen van het BIG-register. Maar dit kan ook door te vragen naar een VOG, maar het vragen van een VOG is in dat geval geen verplichting.

  Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is het overleggen van een VOG wel verplicht bij:
  - Zorgverleners die werken in een instelling die Wlz zorg levert
  - Zorgverleners die werken in een ggz-instelling

  Hiermee is in de zorg die wordt geboden door ziekenhuizen, ook de acute ziekenhuiszorg, geen VOG verplicht. Voormalige verpleegkundige en artsen kunnen zonder VOG direct aan de slag in de zorg in het ziekenhuis. Voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg is een VOG wel noodzakelijk.

  Moet voor elke werknemer een losse VOG online klaar gezet worden?

  Indien een VOG nodig is, dan dient de werkgever voor elke werknemer de digitale aanvraag voor een VOG online klaar te zetten. Dit moet per individuele werknemer. Het is niet mogelijk om als werkgever in één aanvraag meerdere werknemers op te nemen. De werkgever zet per individuele werknemer de aanvraag klaar waarna de werknemer zelf de VOG kan aanvragen.

  Hoe ziet de aanvraag voor een VOG eruit?

  De VOG kan digitaal aangevraagd worden. De werkgever zet de VOG aanvraag voor zijn/haar werknemer online klaar. De werknemer krijgt hierna een e-mail van de screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kan online worden ingelogd en kan de VOG aanvraag worden gedaan door de werknemer. De normale procedure voor een VOG aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een spoedprocedure gemaakt zie deze pagina. Na de aanvraag voor de VOG krijgt de aanvrager (werknemer) een aanvraagnummer. Met dit aanvraagnummer kan er contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum. Dit kan per mail. In het contactformulier dient het aanvraagnummer vermeld te worden en aangegeven te worden dat het om cruciale functie gaat en zo een spoedaanvraag is. Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 2 à 3 werkdagen.

  Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het klantcontactcenter. Zie hier voor de contactgegevens op deze pagina

  Als er sprake is van betaald werk, is er een mogelijkheid om dit versneld te doen? Zonder VOG, verkort contract, etc.?

  Voor het aanvragen van de VOG voor cruciale beroepsgroepen is een spoedprocedure beschikbaar. Er kan een aanvraag worden ingediend via de link die de werkgever beschikbaar stelt. Na het invullen en verzenden van de gegevens ontvangt de aanvrager een aanvraagnummer. Met dat aanvraagnummer neemt aanvrager contact op met het klantcontactcentrum. Dat kan per e-mail via https://justis.nl/contact/. In het contactformulier vermeldt de aanvrager het aanvraagnummer en geeft aan dat de aanvraag spoed heeft omdat het om een cruciale functie gaat.

  Justis beoordeelt elke dag of de dienstverlening doorgang kan blijven vinden. Je vindt de actuele informatie als nieuwsbericht op justis.nl.

  Kunnen we kandidaten wiens BIG registratie is verlopen ook inzetten?

  Ook kandidaten met een verlopen BIG-registratie kunnen ingezet worden. Dit heeft het ministerie van VWS ook bevestigd. De meest recente informatie rondom de BIG-registratie bij deze tijdelijke inzet vind je hier

  Hier vindt u ook de uitwerking van de voorwaarden die gelden om kandidaten met een verlopen BIG-registratie in te zetten.

  Wat te doen met verpleegkundigen met een verlopen BIG registratie van voor 1 jan 2018?

  Komt er een versoepeling op herregistratie, zodat mensen met een korte cursus toch weer BIG-handelingen mogen doen? Of zijn deze mensen alleen inzetbaar als verzorgende?

  • Er is geen versoepeling voor verpleegkundigen met een verlopen BIG-registratie van voor 1 januari 2018.
  • Indien uw registratie voor 1 januari 2018 is verlopen, dan is het in het kader van Corona mogelijk om weer aan de slag te gaan volgens de verlengde arm constructie. Dat betekent dat u o.a. in opdracht van een BIG bevoegde dient te werken en dat tussenkomst en toezicht goed geborgd dient te zijn.
  •  Te allen tijde dient de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener bekwaam te zijn. Deze niet-BIG-geregistreerde zorgverleners werken onder verantwoordelijkheid van een BIG bevoegde zorgverlener. Daarnaast dient de bevoegde zorgverlener zich er van te vergewissen dat de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener wel bekwaam is.
  •  Als verpleegkundigen zonder BIG registratie weer een BIG registratie zouden willen, dan moeten zij het periodieke registratie certificaat (PRC) behalen. Sinds 1 mei 2020 worden de BIG Herregistratie examens volledig flexibel aangeboden op diverse toetslocaties in Nederland. Er wordt met kleinere groepen gewerkt, waardoor we de maatregelen rondom het coronavirus kunnen handhaven. De eerder geplande data in 2020 komen daarmee te vervallen. Meer informatie: https://bigherregistratievp.nl/

  Gelden er nog andere richtlijnen voor afgestudeerden die al wel een BIG aanvraag gedaan hebben, maar waarvan de aanvraag nog niet is afgerond?

  Nee, er gelden geen andere richtlijnen voor een zorgverlener die een aanvraag tot inschrijving heeft ingediend, maar waarvan de inschrijving nog niet is afgerond.  

  Voor zorgmedewerkers

  Ik ben verpleegkundige / verzorgende. Hoe meld ik me aan?

  (oud-)Verzorgenden of (oud-)verpleegkundigen kunnen zich aanmelden via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" op deze website.

  Ik wil graag iets doen maar heb geen zorgachtergrond

  Heb je geen opleiding of ervaring in zorg of welzijn maar wil je wel wat doen? Meld je dan aan voor Ready2Help van het Rode Kruis

  Hoe gaan jullie om met de besmettingsrisico's bij de inzet van extra mensen?

  Daarover moeten instellingen zelf afspraken maken met de mensen die ze inzetten.

  Waar moet ik aan voldoen om me in te kunnen schrijven?

  Dit initiatief richt zich op alle (oud-)zorgprofessionals die nu NIET werkzaam zijn in het primaire proces of die naast hun huidige werk ook elders inzetbaar zijn. Ook HBO/MBO verpleegkundigen vanaf het tweede jaar (niveau 2/3 basale zorg helpende) worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zowel zorgprofessionals met als zonder BIG-registratie nodigen we van harte uit zich aan te melden. BIG-geregistreerden kunnen waarschijnlijk sneller aan de slag maar ook wanneer je BIG-registratie is verlopen kun je zeker nog een bijdrage leveren. Meld je dan aan via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" op deze website.

  Mijn BIG-registratie is verlopen, kan ik me toch aanmelden?

  Super fijn dat je wilt helpen, ook met verlopen BIG-registratie kunnen we je hulp gebruiken. Je kunt dit op het formulier aangeven. De meest recente informatie rondom de BIG registratie bij deze tijdelijke inzet vind je hier.

  Kan ik voorkeur opgeven waar ik wil werken?

  Op het moment dat je gebeld wordt kun je aangeven wat je voorkeuren zijn.

  Kan ik de functie die me wordt aangeboden ook weigeren?

  Met het regionaal contactpunt kun je overleggen of een functie en de bijbehorende voorwaarden bij je passen. Je kunt een functie altijd weigeren.

  Waarom richten jullie je alleen op (oud-)zorgverleners?

  Ook zonder zorg-achtergrond kun je bijdragen. Hiervoor kan je je wenden tot Ready2Help van het Rode Kruis

  Moet ik nog werkzaam zijn in de zorg?

  Nee, juist mensen die op dit moment niet werkzaam zijn in de zorg nodigen we van harte uit om zich in te schrijven. Om op die manier de bestaande processen in de zorg niet te ontwrichten maar wel te ontlasten.

  Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens, wie kan ze inzien?

  Je gegevens worden zorgvuldig (conform AVG) behandeld en alleen verstrekt aan medewerkers van RegioPlus (het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties zorg & welzijn en landelijk bureau) die zich bezig houden met extra handen voor de zorg.

  Is er ook een mogelijkheid om mij te laten (bij) scholen?

  De organisaties bekijken zelf welke noodscholing nodig is voor jou om snel aan de slag te kunnen. Je krijgt hierover van hen alle benodigde informatie.

  Word ik bij inzet betaald? Of is mijn inzet vrijwillig?

  Dit is afhankelijk van de afspraken die je maakt met de organisatie waar je wordt geplaatst. Wij willen zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de zorgverleners in Nederland alle steun krijgen die ze nodig hebben. We zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel met elkaar gekoppeld worden.

  Vanuit Extra handen voor de zorg gaan wij niet over de arbeidsvoorwaarden waaronder kandidaten die hun hulp aanbieden in de instellingen worden ingezet. Het is aan de organisaties om zelf te bepalen of er wel of geen vergoeding tegenover staat. Wel wordt vanuit sociale partners een moreel appèl op organisaties gedaan om, voor uren die kandidaten niet door hun werkgever worden doorbetaald, een vergoeding te betalen. In de praktijk is dit maatwerk. Soms worden mensen die zich inzetten vanuit hun eigen werkgever doorbetaald, maar in sommige gevallen niet.

  Kan ik me alvast inlezen in de actuele COVID-19 protocollen /richtlijnen /werkwijzen?

  De COVID-19 protocollen zijn dusdanig aan verandering onderhevig dat het op dit moment niet zinvol is om die te verstrekken. Wel hebben we een groot aantal protocollen verzameld op de pagina 'Crisisscholing', deze kan je alvast bekijken. Op het moment dat je geplaatst wordt, zal de desbetreffende zorgorganisatie ervoor zorgdragen dat je zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de dan geldende protocollen en richtlijnen.

  Is er een COVID-19 protocol /procedure?

  Iedere organisatie heeft een eigen COVID-19 protocol. Die zijn opgesteld door de crisis beleidsteams. Indien je bij een organisatie aan de slag gaat, krijg je hier meer informatie over.

  Indien je je alvast wilt inlezen in diverse protocollen en richtlijnen kan je de pagina 'Crisisscholing' op deze website bekijken. 

  Ik heb me aangemeld maar ben nu toch niet meer beschikbaar, hoe schrijf ik me uit?

  Stuur een mailtje naar helpdesk@extrahandenvoordezorg.nl met als onderwerp: "Afmelding Extra handen voor de zorg" en we schrijven je zo spoedig mogelijk uit.

  Ik heb me ingeschreven maar nog steeds niks gehoord?

  We begrijpen dat je graag zo snel mogelijk aan de slag wilt. Het hangt echter sterk van de vraag die wij binnenkrijgen af, of er daadwerkelijk gematcht kan worden. Mogelijk hebben we nog geen aanvragen gehad die passen bij jouw profiel. Desondanks is het wel belangrijk dat je in het bestand blijft staan als je beschikbaar bent. Zodat we je snel kunnen koppelen aan een zorgorganisatie als er een aanvraag komen die wel past. 

  Welke specialisaties zoeken jullie het meest?

  Alle hulp is welkom! De vraag naar bepaalde specialisaties verandert met de ontwikkelingen rondom Corona. Daarom kunnen we niet aangeven aan welke specialisatie specifiek behoefte is.

  In welke regio worden de meeste mensen gezocht?

  Dit hangt af van hoe het Coronavirus zich verder ontwikkelt.

  Ik heb geen vervoer, kan ik een voorkeurregio aangeven?

  Op het aanmeldformulier kun je aangeven in welke regio je kunt/wilt werken. Er wordt op het moment dat er een match gevonden is contact met je opgenomen. Je kunt dan aangeven of het voor jou haalbaar is.

  Ik ben ZZP’er, kan ik mij aanmelden?

  Ja, je kunt je zeker aanmelden. Of er een vergoeding tegenover je inzet staat en hoe hoog deze vergoeding is, kun je bespreken met de organisatie waarmee je gematcht wordt.

  Hoe verloopt het in de ouderenzorg? Zijn daar al tekorten?

  We zien weer een toename in het aantal tekorten, ook in de ouderenzorg.

  Ik ben maar een paar uur beschikbaar, heeft dat zin?

  Het heeft altijd zin je aan te melden. Geef wel duidelijk aan wanneer je inzetbaar bent. In de praktijk zien we dat mensen die meer inzetbaar zijn makkelijker te matchen zijn dan mensen die beperkt inzetbaar zijn.

  Worden reiskosten vergoed?

  Hierover moet je zelf afspraken maken met de zorginstelling waar je aan gematcht wordt.

  Ik ben bijna afgestudeerd en wil graag helpen, kan ik mij aanmelden? Via formulier, school of rode kruis?

  Als je bijna bent afgestudeerd in een (para)medische richting, of als je nog bezig bent met je studie kun je jezelf aanmelden via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" op deze website. Als het om een andere richting gaat, kun je het beste contact opnemen met Ready2Help van het Rode Kruis.

  Ik ben net gestart met mijn opleiding, kan ik helpen?

  Als je een paramedische opleiding doet, kun je je aanmelden. Geef wel duidelijk aan hoeveel ervaring je hebt, zodat we daar bij de matching rekening mee kunnen houden.

  Ik heb mij al aangemeld. Moet ik me nu nog een keer aanmelden?

  Als je al aangemeld staat, hoef je je niet nog een keer aan te melden. Er wordt vanzelf contact met je opgenomen via de mail of telefonisch.

  Ik ben een oud-zorgprofessional uit de GGZ en wil graag helpen, kan dat?

  Jazeker kan dat! Aanmelden kan via de knop ''Aanmelden zorgmedewerker'' op deze website. 

  Is er ook een mogelijkheid om mij te laten (bij) scholen?

  Binnen iedere organisatie worden afspraken op maat gemaakt over wat nodig is om weer bevoegd en bekwaam te zijn als verpleeg/verzorgende. Dit is afhankelijk van de afdeling waar je terecht komt en de taken die je uit gaat voeren.

  Om jezelf alvast voor te bereiden is het nuttig om de pagina 'Crisisscholing' op deze website eens te bekijken. Hier staan e-learning modules, richtlijnen, protocollen en procedures.

  Kan ik nu al iets doen om me voor te bereiden?

  Om jezelf alvast klaar te maken voor de belangrijke taak die je gaat vervullen kan je de e-learning COVID-19 coronavirus volgen. Dit is e-learning waarin je meer kennis op doet t.a.v. het coronavirus COVID-19 en de volgende onderdelen behandeld worden: context COVID-19; preventieve maatregelen; persoonlijke hygiëne; besmetting en dan?; aanspreken en…. Angst is niet nodig. De e-learning kan je gratis volgen in 20 minuten en is specifiek bedoeld voor zorgprofessionals, je hoeft alleen een account aan te maken.

  Daarnaast staan op de pagina 'Crisisscholing' op deze website diverse documenten over Crisisscholing in de vorm van een aantal richtlijnen, protocollen en procedures.

  Ik ben met vervroegd pensioen. Heeft het gevolgen voor mijn pensioen als ik me aanmeld?

  Gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, kunnen nu in verband met de uitbraak van het coronavirus COVID-19 opnieuw weer aan het werk gaan zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen. Zie nieuwsbericht Belastingdienst.

  Welke ondersteuning is er nodig voor de zorgprofessionals, ik zou graag mijn netwerk inzetten?

  We zouden het heel fijn vinden als je de website www.extrahandenvoordezorg.nl wil delen in je netwerk.

  Moet ik als vervroegd gepensioneerde zorgmedewerker bang zijn voor een straftoeslag van de Belastingdienst?

  Vervroegd gepensioneerde zorgmedewerkers worden nu soms gevraagd weer te gaan werken of paraat te staan. Hier speelt echter dat deze groep – om fiscale redenen – een verklaring richting Belastingdienst heeft (moeten) afgeven dat zij niet de intentie hadden om weer te gaan werken. Is dat niet de waarheid, dan hangt er een straftoeslag in de lucht. Dit heeft te maken met een soepeler fiscaal regime voor vroegpensioen, onder de voorwaarde dat je niet ‘doet alsof je stopt met werken’.

  Als u in het kader van de Coronacrisis weer gaat werken, verandert dat niets aan de intentie die u eerder had om te stoppen. Strafheffing is dus niet aan de orde. Dit is formeel bevestigd door de Belastingdienst, zie: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-005-v200319/

  Ik heb nu een uitkering van UWV en wil tijdens de coronacrisis graag (vrijwillig) werken in de zorg. Wat moet ik doen?

  Als je een betaalde baan aangeboden krijgt en je wil weten wat dit betekent voor je uitkering kijk dan op deze pagina van het UWV of neem telefonisch contact op met UWV of stuur een berichtje via de Werkmap op werk.nl.

  Wil je als vrijwilliger helpen in de coronacrisis, overleg dan met een van de adviseurs van UWV over de mogelijkheden en de eventuele gevolgen voor jouw uitkering.

  Dit kan via telefonisch contact via 088-898 9294 of via de Werkmap op werk.nl.

  Ik ben psycholoog / zelfstandig verpleegkundige / radioloog / huisarts / gehandicaptenbegeleider / fysiotherapeut / doktersassistent / arts / apothekersassistent / anesthesiemedewerker / agogisch medewerker / kraamverzorgende. Kan ik me aanmelden?

  Jazeker, alle hulp is welkom! Aanmelden kan via de knop ''Aanmeldformulier zorgmedewerker'' op deze website.

  Voor coaches

  Is dit een betaalde dienst?

  Nee, de coaching is gratis.

  Op welke manier ga ik de coachingsgesprekken geven?

  Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent op dit moment dat je de coachingsgesprekken online of telefonisch zult voeren. Om te zien hoe dat in zijn werk gaat, ontvang je een instructie.

  Voor hoeveel uur in de week is dit?

  Je kunt zelf aangeven hoeveel uur je beschikbaar bent. Daarnaast vindt de koppeling tussen coach en kandidaat telefonisch plaats. Je wordt dus gebeld om te vragen of je beschikbaar bent in het geval er een kandidaat is.

  Kom ik bij een organisatie te werken?

  Nee, je komt niet bij een organisatie te werken. Dit is een vrijwillige dienst.

  Ik ben (loopbaan)coach, maar heb geen enkele ervaring in de zorg of met coaching in deze sector. Heeft het zin om mij toch aan te melden?

  Ja, iedereen is welkom met een coachingsachtergrond. Dat wil zeggen dat je een opleiding in de coaching hebt gevolgd, bij voorkeur lid bent van een beroepsvereniging en dat je de ethische code voor coaches onderschrijft.

  Waar moet je aan voldoen om je aan te melden?

  Je bent welkom met een coachingsachtergrond. Dat wil zeggen dat je een opleiding in de coaching hebt gevolgd, bij voorkeur lid bent van een beroepsvereniging en dat je de ethische code voor coaches onderschrijft.

  Ik ben coach en ZZP’er en genoodzaakt een beroep te doen op de TOZO. Kan ik wel als vrijwilliger in mijn eigen vakgebied aan de slag bij Extra coaching voor de zorg, terwijl ik gebruik moet maken van de TOZO?

  Ja, dat kan.

  Hoe word ik op de hoogte gebracht van een match? Wat is het proces?

  Er wordt een e-mail verstuurd met daarin de gegevens van de coachee. In principe is dat het startsein om contact op te nemen met de coachee. Het volledige proces is te vinden in dit plaatje: 

   

  Ik heb me aangemeld, maar geen bevestiging ontvangen. Wat kan ik doen? Bij wie kan ik terecht?

  Het kan zijn dat de bevestiging in je spam terecht is gekomen. Wanneer dit niet zo is, kun je contact opnemen met sterkinjewerk.regioplus@regioplus.nl. Als je ons je naam en e-mailadres geeft, checken we of je in het systeem staat. Wellicht is er iets mis gegaan met het opgeven van het e-mailadres en/of kunnen we een ander e-mailadres in de database vinden.

  Ik wil iets veranderen en/of toevoegen aan mijn inschrijving. Waar of hoe kan ik dit aanpassen?

  Dit kan door contact op te nemen met sterkinjewerk.regioplus@regioplus.nl. Geef je naam en e-mailadres en de gegevens die je wilt wijzigen door.

  Waar kan ik aangeven op welke dagen ik beschikbaar ben?

  Op dit moment is het helaas niet mogelijk om de beschikbaarheid in te voeren in onze database.