Voor zorgorganisaties

Ik werk bij een zorg- of welzijnsorganisatie waar we dringend behoefte hebben aan extra handen aan het bed, hoe maak ik dat kenbaar?

U kunt uw behoefte aan tijdelijke capaciteit aangeven via de knop "Aanmelden Organisatie op deze site. Op basis van uw gegevens komt uw aanvraag binnen bij het regionaal contactpunt waar uw organisatie onder valt. Zij nemen contact met u op.

Hoe komt de matching tot stand?

Alle aanmeldingen komen terecht in een landelijke database. Op basis van de postcode worden kandidaten die zich aanbieden ondergebracht bij het regionale contactpunt van hun regio. Dit regionale contactpunt heeft een overzicht van de behoefte aan tijdelijke capaciteit binnen zorg- en welzijnsorganisaties en brengt op basis daarvan vraag en aanbod samen.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, kijken we of er een match is. U ontvangt van ons de contactgegevens van de kandidaat. U wordt gevraagd binnen twee werkdagen contact op te nemen en te beoordelen of de kandidaat inderdaad geschikt is. Mocht dat niet zo zijn, wilt dat z.s.m. laten weten? De kandidaat kan dan weer als ‘beschikbaar’ op de lijst geplaatst worden. Ook kunnen we dan verder zoeken naar een geschikte kandidaat om uw vraag in te vullen.

Hoe snel kan ik een reactie of match verwachten?

We streven ernaar om zo snel mogelijk nadat we uw formulier hebben ontvangen een match aan te bieden. We zijn hierbij uiteraard afhankelijk van de mate waarin het aanbod aansluit op uw vraag.

Onze zorgorganisatie kan medewerkers uitplannen, maar die kan ik niet inschrijven via het formulier

Fijn dat u medewerkers beschikbaar heeft die elders bij kunnen springen. Wilt u hen vragen om zich aan te melden via de knop "Aanmelden zorgmedewerker".

Zijn de krachten die ingezet worden vrijwilligers of gaan ze betaald worden?

Vanuit extrahandenvoordezorg.nl gaan wij niet over de arbeidsvoorwaarden waaronder kandidaten die hun hulp aanbieden in de instellingen worden ingezet. Het is aan de organisaties om zelf te bepalen of er wel of geen vergoeding tegenover staat. Wel wordt vanuit sociale partners een moreel appèl op organisaties gedaan om, voor uren die kandidaten niet door hun werkgever worden doorbetaald, een vergoeding te betalen.

Wij hebben momenteel geen capaciteit om kandidaten te begeleiden die niet zelfstandig kunnen werken. Kunnen we dat aangeven?

De zorg en welzijnsorganisatie geeft zelf aan wat hun wensen / eisen hierin zijn. Als er onvoldoende begeleiding is, dan kunt u dat aangeven in het gesprek met het regionaal contactpunt. Want als u ervaren krachten wilt die direct inzetbaar zijn en weinig uitleg behoeven, dan screenen zij daarop.

Moet ik een contract afsluiten met de kandidaat?

Wij adviseren ten zeerste om een (vrijwilligers)contract af te sluiten om zo de risico’s en veiligheid goed af te dekken.

Wat doe ik als kandidaten of oud-medewerkers ons direct benaderen?

Als u deze mensen kunt gebruiken, is het uiteraard geweldig. Mocht u ze zelf niet kunnen gebruiken, dan kunnen ze misschien elders van waarde zijn. Vraagt u ze dan het aanmeldformulier via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" in te vullen.

Wat kan ik doen om kandidaten een omscholing te geven?

Op de pagina 'Crisisscholing' staan diverse documenten over Crisisscholing voor de diverse sectoren, evenals een aantal richtlijnen, protocollen en procedures.

Wat zijn de richtlijnen voor de inzet van BOL studenten?

In sectoren buiten de zorg is het advies de studenten, conform het RIVM advies, zoveel mogelijk thuis te laten blijven. Voor stagiaires binnen de zorg is het advies alle stagiaires zoveel mogelijk thuis te laten blijven, tenzij in goed overleg met student en school het oordeel is dat het voortzetten van de stage nuttig is in het kader van extra ondersteuning.

Mogen dierenartsen onder supervisie ingezet worden vergelijkbaar met basisartsen?

De opleiding tot dierenarts is niet vergelijkbaar met de opleiding tot basisarts. Daarom ligt werken onder supervisie hier niet voor de hand. Voor wat betreft supervisie in het kader van de Wet BIG gaat het om het verrichten van voorbehouden handelingen. 

Naast de Wet BIG gelden echter ook de kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze kaders zijn voor het bieden van goede zorg. Als de situatie zich voordoet dat er tekorten zijn aan personeel bij de zorgaanbieders, kunnen zij - binnen die kaders van goede zorg van de Wkkgz; ter ondersteuning van de professionele zorgverleners - bijvoorbeeld mensen uit aangrenzende sectoren, zoals dierenartsen, inzetten die niet op voorhand gekwalificeerd zijn. Deze mensen kunnen dan worden ingezet voor ondersteunende zorgtaken die na een korte instructie verantwoord zijn om door hen uit te voeren.

Hoe is de aansprakelijkheid voor ingeleend personeel geregeld?

 • Algemeen geldt dat de inlenende werkgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde zorg.
 • Voor eventuele schade die ingeleende professionals onverhoopt ondervinden bij de uitoefening van werkzaamheden geldt dat de zorgaanbieder die hen inleent aansprakelijk is. De werkgeversaansprakelijkheid geldt ook voor ingeleend personeel.
 • Door de ingeleende professional kan echter ook de uitlenende werkgever worden aangesproken.
 • Betrokkenen zijn er dan ook bij gebaat om afspraken over de voorwaarden waaronder de inleen plaats vindt vast te leggen in een overeenkomst.
 • Daarmee is voor zowel de uitlenende partij als de inlenende partij als de ingeleende professional duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Mag de vergoeding voor inwerkscholing in deze coronatijd ook voor ZZP’ers worden opgevoerd in SectorPlan+?

Dit mag inderdaad. Er is voor deze maatregel geen arbeidscontract nodig, alleen een bestuursverklaring. En iedereen (dus ook ZZP-ers en mensen die al lang niet meer in de zorg werken) die in het kader van Corona moet worden ingewerkt, mag worden opgevoerd. Dat is namelijk juist de doelgroep waar nu gebruik van wordt gemaakt en die scholing nodig hebben om inzetbaar te zijn.

Hoe kunnen studenten geneeskunde worden ingezet?

Door de COVID-19 pandemie kan een punt worden bereikt waarin door overmacht grote tekorten aan personeel ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. Studenten in opleiding tot arts die bijna zijn afgestudeerd kunnen worden ingezet. Uiteraard dient dit te gebeuren met behoud van kwaliteit van zorg als uitgangspunt. Naast de Wet BIG gelden ook de kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze kaders zijn voor het bieden van goede zorg.

Op de website van de IGJ vindt je meer informatie wat de mogelijkheden zijn om ondersteunend zorgpersoneel in te zetten ''Coronavirus: instellingen hebben ruimte om ondersteunende medewerkers in te zetten”.

De IGJ verwijst hier naar het advies van de KNMG m.b.t. de voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten-niet-praktiserend in tijden van nood, die specifieke voorwaarden waaronder niet–geregistreerde artsen of co-assistanten mogen werken, opgesteld.

  Voor zorgorganisaties: VOG en BIG

  Welke zorgverleners moeten een VOG aanvragen?

  In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat dat alle zorgaanbieders zich ervan moeten vergewissen dat de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan (Artikel 4) (vergewisplicht). Een VOG helpt de zorgaanbieder zich te vergewissen van de achtergrond van deze persoon. Een zorgorganisatie bepaalt zelf hoe zij de vergewisplicht invult. Dit kan door het natrekken van referenties zoals een voormalige werkgever of het raadplegen van het BIG-register. Maar dit kan ook door te vragen naar een VOG, maar het vragen van een VOG is in dat geval geen verplichting.

  Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is het overleggen van een VOG wel verplicht bij:
  - Zorgverleners die werken in een instelling die Wlz zorg levert
  - Zorgverleners die werken in een ggz-instelling

  Hiermee is in de zorg die wordt geboden door ziekenhuizen, ook de acute ziekenhuiszorg, geen VOG verplicht. Voormalige verpleegkundige en artsen kunnen zonder VOG direct aan de slag in de zorg in het ziekenhuis.

  Moet voor elke werknemer een losse VOG online klaar gezet worden?

  Indien een VOG nodig is, dan dient de werkgever voor elke werknemer de digitale aanvraag voor een VOG online klaar te zetten. Dit moet per individuele werknemer. Het is niet mogelijk om als werkgever in één aanvraag meerdere werknemers op te nemen. De werkgever zet per individuele werknemer de aanvraag klaar waarna de werknemer zelf de VOG kan aanvragen.

  Hoe ziet de aanvraag voor een VOG eruit?

  De VOG kan digitaal aangevraagd worden. De werkgever zet de VOG aanvraag voor zijn/haar werknemer online klaar. De werknemer krijgt hierna een e-mail van de screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kan online worden ingelogd en kan de VOG aanvraag worden gedaan door de werknemer. De normale procedure voor een VOG aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen. Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een spoedprocedure gemaakt zie deze pagina. Na de aanvraag voor de VOG krijgt de aanvrager (werknemer) een aanvraagnummer. Met dit aanvraagnummer kan er contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum. Dit kan per mail. In het contactformulier dient het aanvraagnummer vermeld te worden en aangegeven te worden dat het om cruciale functie gaat en zo een spoedaanvraag is. Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 2 à 3 werkdagen.

  Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het klantcontactcenter. Zie hier voor de contactgegevens op deze pagina

  Als er sprake is van betaald werk, is er een mogelijkheid om dit versneld te doen? Zonder VOG, verkort contract, etc.?

  Voor het aanvragen van de VOG voor cruciale beroepsgroepen is een spoedprocedure beschikbaar. Er kan een aanvraag worden ingediend via de link die de werkgever beschikbaar stelt. Na het invullen en verzenden van de gegevens ontvangt de aanvrager een aanvraagnummer. Met dat aanvraagnummer neemt aanvrager contact op met het klantcontactcentrum. Dat kan per e-mail via https://justis.nl/contact/. In het contactformulier vermeldt de aanvrager het aanvraagnummer en geeft aan dat de aanvraag spoed heeft omdat het om een cruciale functie gaat.

  Justis beoordeelt elke dag of de dienstverlening doorgang kan blijven vinden. U vindt de actuele informatie als nieuwsbericht op justis.nl.

  Kunnen we kandidaten wiens BIG registratie is verlopen ook inzetten?

  Ook kandidaten met een verlopen BIG-registratie kunnen ingezet worden. Dit heeft het ministerie van VWS ook bevestigd. De meest recente informatie rondom de BIG-registratie bij deze tijdelijke inzet vindt u hier

  Hier vindt u ook de uitwerking van de voorwaarden die gelden om kandidaten met een verlopen BIG-registratie in te zetten.

  Wat te doen met verpleegkundigen met een verlopen BIG registratie van voor 1 jan 2018?

  Komt er een versoepeling op herregistratie, zodat mensen met een korte cursus toch weer BIG-handelingen mogen doen? Of zijn deze mensen alleen inzetbaar als verzorgende?

  • Er is geen versoepeling voor verpleegkundigen met een verlopen BIG-registratie van voor 1 januari 2018.
  • Indien uw registratie voor 1 januari 2018 is verlopen, dan is het mogelijk om weer aan de slag te gaan volgens de verlengde arm constructie. Dat betekent dat u o.a. in opdracht van een BIG bevoegde dient te werken en dat tussenkomst en toezicht goed geborgd dient te zijn.
  •  Te allen tijde dient de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener bekwaam te zijn. Deze niet-BIG-geregistreerde zorgverleners werken onder verantwoordelijkheid van een BIG bevoegde zorgverlener. Daarnaast dient de bevoegde zorgverlener zich er van te vergewissen dat de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener wel bekwaam is.
  •  Als verpleegkundigen zonder BIG registratie weer een BIG registratie zouden willen, dan moeten zij het periodieke registratie certificaat (PRC) behalen. Die examen herregistratie verpleegkundige gaan gezien de corona crisis echter op dit moment niet door. Daarom is op dit moment werken in de verlengde armconstructie aan te bevelen.

  Gelden er nog andere richtlijnen voor afgestudeerden die al wel een BIG aanvraag gedaan hebben, maar waarvan de aanvraag nog niet is afgerond?

  Nee, er gelden geen andere richtlijnen voor een zorgverlener die een aanvraag tot inschrijving heeft ingediend, maar waarvan de inschrijving nog niet is afgerond.  

  Voor zorgmedewerkers

  Ik ben verpleegkundige / verzorgende. Hoe meld ik me aan?

  (oud-)Verzorgenden of (oud-)verpleegkundigen kunnen zich aanmelden via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" op deze website.

  Ik wil graag iets doen maar heb geen zorgachtergrond

  Heb je geen opleiding of ervaring in zorg of welzijn maar wil je wel wat doen? Meld je dan aan voor Ready2Help van het Rode Kruis

  Hoe gaan jullie om met de besmettingsrisico's bij de inzet van extra mensen?

  Daarover moeten instellingen zelf afspraken maken met de mensen die ze inzetten.

  Waar moet ik aan voldoen om me in te kunnen schrijven?

  Dit initiatief richt zich op alle (oud-)zorgprofessionals die nu NIET werkzaam zijn in het primaire proces. Ook HBO/MBO verpleegkundigen vanaf het tweede jaar (niveau 2/3 basale zorg helpende) worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zowel zorgprofessionals met als zonder BIG-registratie nodigen we van harte uit zich aan te melden. BIG-geregistreerden kunnen waarschijnlijk sneller aan de slag maar ook wanneer je BIG-registratie is verlopen kun je zeker nog een bijdrage leveren. Meld je dan aan via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" op deze website.

  Mijn BIG-registratie is verlopen, kan ik me toch aanmelden?

  Super fijn dat je wilt helpen, ook met verlopen BIG-registratie kunnen we je hulp gebruiken. Je kunt dit op het formulier aangeven. De meest recente informatie rondom de BIG registratie bij deze tijdelijke inzet vind je hier.

  Kan ik voorkeur opgeven waar ik wil werken?

  Op het moment dat je gebeld wordt kun je aangeven wat je voorkeuren zijn.

  Kan ik de functie die me wordt aangeboden ook weigeren?

  Met het regionaal contactpunt kun je overleggen of een functie en de bijbehorende voorwaarden bij je passen. Je kunt een functie altijd weigeren.

  Waarom richten jullie je alleen op (oud-)zorgverleners?

  Ook zonder zorg-achtergrond kun je bijdragen. Hiervoor kan je je wenden tot Ready2Help van het Rode Kruis

  Moet ik nog werkzaam zijn in de zorg?

  Nee, juist mensen die op dit moment niet werkzaam zijn in de zorg nodigen we van harte uit om zich in te schrijven. Om op die manier de bestaande processen in de zorg niet te ontwrichten maar wel te ontlasten.

  Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens, wie kan ze inzien?

  Je gegevens worden zorgvuldig (conform AVG) behandeld en alleen verstrekt aan RegioPlus (het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties zorg & welzijn en landelijk bureau).

  Is er ook een mogelijkheid om mij te laten (bij) scholen?

  De organisaties bekijken zelf welke noodscholing nodig is voor jou om snel aan de slag te kunnen. Je krijgt hierover van hen alle benodigde informatie.

  Word ik bij inzet betaald? Of is mijn inzet vrijwillig?

  Dit is afhankelijk van de afspraken die je maakt met de organisatie waar je wordt geplaatst. Wij willen zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de verpleegkundigen in Nederland alle steun krijgen die ze nodig hebben. We zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel met elkaar gekoppeld worden.

  Vanuit extrahandenvoordezorg.nl gaan wij niet over de arbeidsvoorwaarden waaronder kandidaten die hun hulp aanbieden in de instellingen worden ingezet. Het is aan de organisaties om zelf te bepalen of er wel of geen vergoeding tegenover staat. Wel wordt vanuit sociale partners een moreel appèl op organisaties gedaan om, voor uren die kandidaten niet door hun werkgever worden doorbetaald, een vergoeding te betalen.

  Kan ik me alvast inlezen in de actuele COVID-19 protocollen /richtlijnen /werkwijzen?

  De COVID-19 protocollen zijn dusdanig aan verandering onderhevig dat het op dit moment niet zinvol is om die te verstrekken. Wel hebben we een groot aantal protocollen verzameld op de pagina 'Crisisscholing', deze kan je alvast bekijken. Op het moment dat je geplaatst wordt, zal de desbetreffende zorgorganisatie ervoor zorgdragen dat je zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de dan geldende protocollen en richtlijnen.

  Is er een COVID-19 protocol /procedure?

  Iedere organisatie heeft een eigen COVID-19 protocol. Die zijn opgesteld door de crisis beleidsteams. Indien je bij een organisatie aan de slag gaat, krijg je hier meer informatie over.

  Indien je je alvast wilt inlezen in diverse protocollen en richtlijnen kan je de pagina 'Crisisscholing' op deze website bekijken. 

  Ik heb me aangemeld maar ben nu toch niet meer beschikbaar, hoe schrijf ik me uit?

  Stuur een mailtje naar helpdesk@extrahandenvoordezorg.nl met als onderwerp: "Afmelding Extra handen voor de zorg" en we schrijven je zo spoedig mogelijk uit.

  Ik heb me ingeschreven maar nog steeds niks gehoord?

  We begrijpen dat je graag zo snel mogelijk aan de slag wilt, daarom zijn we met man en macht aan het werk om de matching te regelen. We hebben al duizenden aanmeldingen, dus het kan wat langer duren.

  Welke specialisaties zoeken jullie het meest?

  Alle hulp is welkom! We hebben op dit moment nog geen zicht op specifieke behoefte aan bepaalde specialisaties.

  In welke regio worden de meeste mensen gezocht?

  In alle regio’s wordt een tekort aan personeel verwacht.

  Ik heb geen vervoer, kan ik een voorkeurregio aangeven?

  Op het aanmeldformulier kun je aangeven in welke regio je kunt/wilt werken. Er wordt op het moment dat er een match gevonden is contact met je opgenomen. Je kunt dan aangeven of het voor jou haalbaar is.

  Ik ben ZZP’er, kan ik mij aanmelden?

  Ja, je kunt je zeker aanmelden. Realiseer je wel dat het in principe op vrijwillige basis is. Of er een vergoeding tegenover staat kun je bespreken met de organisatie waarmee je gematcht wordt.

  Hoe verloopt het in de ouderenzorg? Zijn daar al tekorten?

  In de ouderenzorg zijn op dit moment ook tekorten, ook daar is hulp dus hard nodig.

  Ik ben maar een paar uur beschikbaar, heeft dat zin?

  Het heeft altijd zin je aan te melden. Afhankelijk van de vraag bekijken we of we je kunnen matchen.

  Worden reiskosten vergoed?

  Hierover moet je zelf afspraken maken met de zorginstelling waar je aan gematcht wordt.

  Ik ben bijna afgestudeerd en wil graag helpen, kan ik mij aanmelden? Via formulier, school of rode kruis?

  Als je bijna bent afgestudeerd in een (para)medische richting, of als je nog bezig bent met je studie kun je jezelf aanmelden via de knop "Aanmelden zorgmedewerker" op deze website. Als het om een andere richting gaat, kun je het beste contact opnemen met Ready2Help van het Rode Kruis.

  Ik ben net gestart met mijn opleiding, kan ik helpen?

  Gezien het feit dat je nog niet veel (para)medische kennis en ervaring hebt, kun je jezelf het beste aanmelden via Ready2Help van het Rode Kruis.

  Ik heb mij al aangemeld. Moet ik me nu nog een keer aanmelden?

  Als je al aangemeld staat, hoef je je niet nog een keer aan te melden. Er wordt vanzelf contact met je opgenomen. Gezien het enorme aantal aanmeldingen, kan dit wel een paar dagen tot een week duren.

  Ik heb me ook al aangemeld bij andere initiatieven, hoe verloopt de coördinatie?

  De regionale contacpunten van RegioPlus verzorgen de coördinatie en de matching vanuit verschillende initiatieven.

  Ik ben een oud-zorgprofessional uit de GGZ en wil graag helpen, kan dat?

  Jazeker kan dat! Aanmelden kan via de knop ''Aanmelden zorgmedewerker'' op deze website. 

  Is er ook een mogelijkheid om mij te laten (bij) scholen?

  Binnen iedere organisatie krijg je een spoedcursus om weer bevoegd en bekwaam te zijn als verpleeg/verzorgende. Dit is afhankelijk van de afdeling waar je terecht komt.

  Om jezelf alvast voor te bereiden is het nuttig om de pagina 'Crisisscholing' op deze website eens te bekijken. Hier staan e-learning modules, richtlijnen, protocollen en procedures.

  Kan ik nu al iets doen om me voor te bereiden?

  Om jezelf alvast klaar te maken voor de belangrijke taak die je gaat vervullen kan je de e-learning COVID-19 coronavirus volgen. Dit is e-learning waarin je meer kennis op doet t.a.v. het coronavirus COVID-19 en de volgende onderdelen behandeld worden: context COVID-19; preventieve maatregelen; persoonlijke hygiëne; besmetting en dan?; aanspreken en…. Angst is niet nodig. De e-learning kan je gratis volgen in 20 minuten en is specifiek bedoeld voor zorgprofessionals, je hoeft alleen een account aan te maken.

  Daarnaast staan op de pagina 'Crisisscholing' op deze website diverse documenten over Crisisscholing in de vorm van een aantal richtlijnen, protocollen en procedures.

  Ik ben met vervroegd pensioen. Heeft het gevolgen voor mijn pensioen als ik me aanmeld?

  Gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, kunnen nu in verband met de uitbraak van het coronavirus COVID-19 opnieuw weer aan het werk gaan zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen. Zie nieuwsbericht Belastingdienst.

  Hoe zit het met de mondkapjes en overige beschermingsmiddelen, ik hoor dat hier een enorm te kort aan is?

  De zorginstellingen waar je aan de slag gaat doen er alles aan om je veilig aan het werk te laten gaan. De voorraad mondkapjes en beschermingsmiddelen wordt centraal geregeld, je hoeft dus niet zelf hier voor te zorgen.

  Welke ondersteuning is er nodig voor de zorgprofessionals, ik zou graag mijn netwerk inzetten?

  We zouden het heel fijn vinden als je de website www.extrahandenvoordezorg.nl wil delen in je netwerk.

  Moet ik als vervroegd gepensioneerde zorgmedewerker bang zijn voor een straftoeslag van de Belastingdienst?

  Vervroegd gepensioneerde zorgmedewerkers worden nu soms gevraagd weer te gaan werken of paraat te staan. Hier speelt echter dat deze groep – om fiscale redenen – een verklaring richting Belastingdienst heeft (moeten) afgeven dat zij niet de intentie hadden om weer te gaan werken. Is dat niet de waarheid, dan hangt er een straftoeslag in de lucht. Dit heeft te maken met een soepeler fiscaal regime voor vroegpensioen, onder de voorwaarde dat je niet ‘doet alsof je stopt met werken’.

  Als u in het kader van de Coronacrisis weer gaat werken, verandert dat niets aan de intentie die u eerder had om te stoppen. Strafheffing is dus niet aan de orde. Dit is formeel bevestigd door de Belastingdienst, zie: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-005-v200319/

  Kun je als je als vrijwilliger in de zorgsector gaat werken ook gebruik maken van de nood-kinderopvang?

  Ja, vrijwilligers in de zorg hebben we hard nodig om de zorg draaiende te houden. Deze vrijwilligers kunnen dus ook een beroep doen op de noodopvang. Aan het gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Voor informatie over de noodopvang kunt u terecht op de website van uw eigen gemeente of (telefonisch) contact opnemen met uw gemeente.

  Hoe vul ik het aanmeldingsformulier in?

  Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Bekijk dit handige instructiefilmpje.

  Ik heb nu een uitkering van UWV en wil tijdens de coronacrisis graag (vrijwillig) werken in de zorg. Wat moet ik doen?

  Als je een betaalde baan aangeboden krijgt en je wil weten wat dit betekent voor je uitkering kijk dan op deze pagina van het UWV of neem telefonisch contact op met UWV of stuur een berichtje via de Werkmap op werk.nl.

  Wil je als vrijwilliger helpen in de coronacrisis, overleg dan met een van de adviseurs van UWV over de mogelijkheden en de eventuele gevolgen voor jouw uitkering.

  Dit kan via telefonisch contact via 088-898 9294 of via de Werkmap op werk.nl.

  Ik ben psycholoog / zelfstandig verpleegkundige / radioloog / huisarts / gehandicaptenbegeleider / fysiotherapeut / doktersassistent / arts / apothekersassistent / anesthesiemedewerker / agogisch medewerker / kraamverzorgende. Kan ik me aanmelden?

  Jazeker, alle hulp is welkom! Aanmelden kan via de knop ''Aanmeldformulier zorgmedewerker'' op deze website.

  Wordt er woonruimte beschikbaar gesteld voor zorgprofessionals?

  Via de website airbnb.nl/covid19relief kan je een woonruimte boeken zodat je dichtbij je werk bent. Dit geldt voor medisch personeel die wordt ingezet in de hulp bij corona patiënten. Uiteraard gaat het om accommodaties met separate ruimtes in verband met de privacy en de veiligheid. Ook via de website www.hotelshelpen.nl kan je een accommodatie boeken. Aangesloten hotels bieden hun kamers voor een klein bedrag aan voor hen die het hard nodig hebben.

  Hoe kan ik mijn beschikbaarheid invullen?

  Bekijk dit handige instructiefilmpje met uitleg over invullen van je beschikbaarheid. 

  Voor coaches

  Is dit een betaalde dienst?

  Nee, de coaching is gratis.

  Op welke manier ga ik de coachingsgesprekken geven?

  Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent op dit moment dat je de coachingsgesprekken online of telefonisch zult voeren. Om te zien hoe dat in zijn werk gaat, ontvang je een instructie.

  Voor hoeveel uur in de week is dit?

  Je kunt zelf aangeven hoeveel uur je beschikbaar bent. Daarnaast vindt de koppeling tussen coach en kandidaat telefonisch plaats. Je wordt dus gebeld om te vragen of je beschikbaar bent in het geval er een kandidaat is.

  Kom ik bij een organisatie te werken?

  Nee, je komt niet bij een organisatie te werken. Dit is een vrijwillige dienst.

  Ik ben (loopbaan)coach, maar heb geen enkele ervaring in de zorg of met coaching in deze sector. Heeft het zin om mij toch aan te melden?

  Ja, iedereen is welkom met een coachingsachtergrond. Dat wil zeggen dat je een opleiding in de coaching hebt gevolgd, bij voorkeur lid bent van een beroepsvereniging en dat je de ethische code voor coaches onderschrijft.

  Waar moet je aan voldoen om je aan te melden?

  Je bent welkom met een coachingsachtergrond. Dat wil zeggen dat je een opleiding in de coaching hebt gevolgd, bij voorkeur lid bent van een beroepsvereniging en dat je de ethische code voor coaches onderschrijft.

  Ik ben coach en ZZP’er en genoodzaakt een beroep te doen op de TOZO. Kan ik wel als vrijwilliger in mijn eigen vakgebied aan de slag bij Extra coaching voor de zorg, terwijl ik gebruik moet maken van de TOZO?

  Ja, dat kan.

  Hoe word ik op de hoogte gebracht van een match? Wat is het proces?

  Er wordt een e-mail verstuurd met daarin de gegevens van de coachee. In principe is dat het startsein om contact op te nemen met de coachee. Het volledige proces is te vinden in dit plaatje: 

   

  Ik heb me aangemeld, maar geen bevestiging ontvangen. Wat kan ik doen? Bij wie kan ik terecht?

  Het kan zijn dat de bevestiging in je spam terecht is gekomen. Wanneer dit niet zo is, kun je contact opnemen met sterkinjewerk.regioplus@regioplus.nl. Als je ons je naam en e-mailadres geeft, checken we of je in het systeem staat. Wellicht is er iets mis gegaan met het opgeven van het e-mailadres en/of kunnen we een ander e-mailadres in de database vinden.

  Ik wil iets veranderen en/of toevoegen aan mijn inschrijving. Waar of hoe kan ik dit aanpassen?

  Dit kan door contact op te nemen met sterkinjewerk.regioplus@regioplus.nl. Geef je naam en e-mailadres en de gegevens die je wilt wijzigen door.

  Waar kan ik aangeven op welke dagen ik beschikbaar ben?

  Op dit moment is het helaas niet mogelijk om de beschikbaarheid in te voeren in onze database.