Privacyverklaring ‘Extra handen voor de zorg’

Versie 26 mei 2021

Wij vinden je privacy erg belangrijk, daarom informeren we je via deze privacyverklaring welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we deze verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op zowel de landelijke website (www.extrahandenvoordezorg.nl) als de regionale contactpunten.

Hieronder vind je meer informatie.

Over ‘Extra handen voor de zorg’ (www.extrahandenvoordezorg.nl)

In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis willen helpen in de zorg. Een coalitie van partijen heeft de handen ineen geslagen om deze initiatieven te bundelen en om het effect van deze acties zo groot mogelijk te maken. Via de regionale contactpunten van werkgeversorganisaties aangesloten bij RegioPlus zal tijdelijke capaciteit met ervaring in de zorg gekoppeld worden aan zorg- en welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hebben.

Vrijwilligers-initiatieven zoals ‘COVID-19 Extra Handen aan het bed’ en de initiatieven van vakbonden en beroepsverenigingen geven hun aanmeldingen (personen die willen helpen) door aan de landelijke database. Inmiddels zijn dat er al enkele duizenden.

RegioPlus is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zet deze door naar de regionale contactpunten van de bij haar aangesloten regionale werkgeversorganisaties en samenwerkende partners voor zover nodig.

Extra handen punten

De Extra handen punten vallen onder de verantwoordelijkheid van de veertien regionale werkgeversorganisaties verbonden aan het samenwerkingsverband RegioPlus. De regionale werkgeversorganisaties zetten zich in om de mensen die hebben aangegeven om als vrijwilliger aan de slag te willen, te koppelen aan werkgevers in de zorg die hebben aangegeven ondersteuning nodig te hebben. De regionale werkgeversorganisaties zijn aan te merken als verwerker.

Ook de samenwerkende partners die worden ingezet bij de matching van vraag en aanbod zijn aan te merken als verwerker.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer jij je als vrijwilliger/ zorgmedewerker aanmeldt via het formulier verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Pasfoto
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres en postcode (om je te kunnen matchen aan werkgevers via het Extra handen punt in jouw regio)
 • Telefoonnummer/ e-mailadres
 • Gediplomeerd niveau (1 t/m 6)/ type zorgprofessional
 • Hoogst afgeronde opleiding
 • BIG registratie (ja/nee/ verlopen)
 • NZK-opleiding gevolgd
 • SKJ-registratie
 • Naam organisatie
 • Beschikbaar voor welke provincies
 • Beschikbaar voor welke branches
 • Aantal uren beschikbaar per week
 • Per wanneer beschikbaar
 • Beschikbaar voor een periode van
 • Beschikbaarheid per x-uursdiensten
 • Beschikbaarheid dag/avond/nacht
 • IP-adres
 • Overige bijzonderheden

Let op: niet alle velden zijn verplicht om in te vullen.

Wanneer jij je als contactpersoon van jouw zorgorganisatie aanmeldt via het formulier verwerken we de volgende (persoons)gegevens:

 • E-mailadres (algemeen)
 • Naam organisatie
 • Postcode van de vestigingsplaats
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoon contactpersoon
 • Gegevens m.b.t. ondersteuningsvraag (aantal FTE per functie)
 • IP-adres

Doeleinden

De gegevens die worden verwerkt, gebruiken we om:

 • je te bellen/e-mailen naar aanleiding van jouw aanmelding via het aanmeldformulier of anderszins (telefoonnummer/ e-mailadres);
 • je als vrijwilliger te kunnen matchen aan werkgevers in de zorg die een ondersteuningsvraag hebben gedurende de crisistijd;
 • je als medewerker van een organisatie te kunnen matchen aan vrijwilligers die hebben aangeboden te willen helpen in de zorg;
 • de dienstverlening van de Extra handen punten te meten, toetsen en evalueren;
 • je als vrijwilliger te informeren over werken en loopbaanmogelijkheden in zorg en welzijn;
 • je op de hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen rondom het Extra handen voor de zorg initiatief;
 • klachten/geschillen te kunnen oplossen.

We verwerken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben opgenomen.

Grondslag

Volgens de AVG mag RegioPlus jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtmatige grondslag is. RegioPlus maakt gebruik van de grondslag ‘toestemming’ om de persoonsgegevens te verwerken.

Voor de gegevens die zijn ontvangen via andere partijen geldt dat gebruik is gemaakt van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. In verband met de coronacrisis was snelheid geboden in het effectief organiseren van vraag en aanbod om de zorg te kunnen organiseren. De partner die de gegevens aan RegioPlus heeft verstrekt zal je daarover informeren.

Delen met anderen

Binnen het RegioPlus samenwerkingsverband (landelijk bureau en regionale werkgeversorganisaties) en samenwerkende partners hebben uitsluitend de verantwoordelijke medewerkers (inclusief ingehuurd personeel) toegang tot jouw persoonsgegevens. Zowel vaste medewerkers als ingehuurd personeel zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je persoonsgegevens delen we alleen met derden als dit nodig is om te voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden.

Bewaren

Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Let wel:

 • dit initiatief is een tijdelijk initiatief, bedoeld om uitsluitend tijdens de coronacrisis vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit betekent dat na het einde van de coronacrisis alle persoonsgegevens binnen drie maanden worden verwijderd. Onder ‘het einde van de coronacrisis’ wordt verstaan dat álle overheidsmaatrelen ter bestrijding/ voorkoming van corona formeel zijn beëindigd door de overheid. ‘Verder geldt, heb je:
 • een verwijderverzoek ingediend? Dan worden jouw gegevens direct verwijderd, tenzij jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. In dat geval wordt je daarover geïnformeerd.
 • bezwaar gemaakt of een klacht ingediend? Dan bewaren we je gegevens tot twee jaren nadat de bewaar- of klachtprocedure is afgehandeld, tenzij jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. In dat geval wordt je daarover geïnformeerd.

Als de hierboven genoemde bewaartermijnen verlopen zijn, verwijderen we jouw persoonsgegevens automatisch.

Jouw recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht om je toestemming in te trekken.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’). Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een machine leesbaar formaat naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar sturen naar info@regioplus.nl o.v.v. privacy. Wij willen je er verder ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden je aan altijd na te lezen op welke manier andere websites met je gegevens omgaan.

Gebruik Google Analytics

RegioPlus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt samen met jouw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan RegioPlus te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RegioPlus heeft hier geen invloed op. RegioPlus heeft Google geen toestemming gegeven om de via www.extrahandenvoordezorg.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.extrahandenvoordezorg.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RegioPlus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

RegioPlus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.extrahandenvoordezorg.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat die het risico op onrechtmatige toegang tegengaat.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen raden we je aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Contact

Heb je vragen, neem dan contact op via info@regioplus.nl o.v.v. privacy.

Postadres:

Coöperatie RegioPlus U.A.
Louis Braillelaan 100, 2719 EK te Zoetermeer,
Telefoonnummer: 079 3230319
KvK-nummer: 27279993

RegioPlus is een samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.